Skip to content

中信學校財團法人中信金融管理學院考試輔導營

一月 10, 2018 作者: adm242

107學年度單獨招生考試進行,特於107年2月3日及107年7月28日辦理「107學年度單獨招生自辦考試輔導營」並於下午舉辦自辦筆試考試。

附加檔案大小
393506300U0000000_1801080017_1070000013_ATTCH1.jpg401.32 KB
393506300U0000000_1801080017_1070000013_ATTCH2.pdf130.71 KB
393506300U0000000_1801080017_1070000013_ATTCH3.pdf769.19 KB
AdaptiveThemes