Skip to content

「111學年度大學多元入學方案」說明會影片上線宣導

三月 1, 2018 作者: adm242

*111學年度之大學多元入學方案說明會
https://www.youtube.com/watch?v=RIDkewiSdg0&feature=youtu.be

*3分鐘看懂大學考試招生新方案
https://www.youtube.com/watch?v=H7jOxbdIsFg

AdaptiveThemes