Skip to content

107學年度第1學期高中及高職補考名單

一月 31, 2019 作者: adm216

107學年度第1學期高中及高職補考名單

二月 5, 2018 作者: adm216

107學年度第1學期高中及高職補考名單

1.2月12,13日舉行補考,依教學組公告考試地點及考試範圍。

2.補考名單請參考附件檔案。

3.請不要放棄補考機會,如果補考不及格者,必須繳納重補修費用,並進行重補修相關事宜。

                                                                                                    教務處註冊組公告

附加檔案大小
1071補考名單公布高中部.pdf310.04 KB
1071補考名單公布高職部.pdf117.58 KB
AdaptiveThemes