Skip to content

107-1失物招領公告

二月 14, 2019 作者: adm232

一、自107年8月1日起至108年1月24日止,在校園內同學遺失物品未招領品項如附件。

二、請遺失物品者儘速於2月22日前至生活輔導組認領。

附加檔案大小
DSC06850.JPG1.35 MB
DSC06851.JPG1.72 MB
DSC06852.JPG1.66 MB
DSC06853.JPG1.74 MB
DSC06855.JPG1.57 MB
DSC06856.JPG1.64 MB
DSC06857.JPG1.69 MB
AdaptiveThemes