Skip to content

協同高級中學附設外國語文短期補習班英語教師甄選錄取名單

八月 16, 2011 作者: adm271

協同高級中學附設外國語文短期補習班英語教師甄選錄取名單
 
正取一名:張紹元老師
備取一:賴育涵老師
備取二:沈俐伶老師
 
                               協同高級中學附設外國語文短期補習班             

AdaptiveThemes